Obtén el visor de Flash

XIXé PREMI D’INVESTIGACIÓ DE L’HORTA SUD 2012

18 de mayo de 2012
L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud convoca el XIXé Premi d’Investigació de l’Horta Sud 2012, amb l’objectiu de fomentar la investigació i el coneixement de la nostra comarca en tots els seus àmbits. És per això que el premi s’atorgarà al millor projecte d’investigació inèdit en qualsevol de les disciplines científiques que ens permeta conéixer i aprofundir en algun dels aspectes de la nostra realitat comarcal, ja siga l’antropologia, la sociologia, la història, la geografia, la literatura, el dret, la filologia, l’art, l’economia, la botànica, la zoologia, la geologia, les ciències ambientals, la música, etc., referit sempre a la comarca de l’Horta Sud.

BASES

1. L’objectiu del premi d’investigació és promoure la realització d’estudis sobre la realitat comarcal per tal de contribuir a un millor coneixement prospectiu de
l’Horta Sud.

2. Es concedirà una beca de 3.000 euros a un projecte d’investigació original i inèdit.

3. Les persones –individualment o en equip que desitgen concursar hauran de presentar, per triplicat, els seus projectes a la seu de l’IDECO Horta Sud, carrer Caixa
d’Estalvis de Torrent, núm. 4. 46900 -Torrent, telèfon 96 155 32 27, fins al 30 de novembre de 2012.

4.Els projectes han d’anar acompanyats de la documentació següent:
A) Sol·licitud amb les dades dels participants.
B) Memòria sobre el treball a realitzar, amb indicació del contingut, els objectius, les fonts, la metodologia, etc.
C) Currículum de la persona o persones autores del projecte.

5. Els projectes seran seleccionats per un jurat designat per l’entitat convocant, i la seua resolució es farà pública abans del 31 de desembre de 2012.

6. El treball definitiu ha de lliurar-se abans del 30 de novembre de 2013. Ha d’estar mecanografiat a doble espai, per una sola cara, format DIN A-4, i en suport informàtic.

7. El pagament del premi es realitzarà de la manera següent:
A) Lliurament de 1.000 euros en resoldre el jurat el projecte aprovat.
B) Els altres 2.000 euros es faran efectius, en un sopar comarcal. Amb el pagament de la totalitat del premi, l’IDECO adquireix els drets d’autor sobre el llibre en la seua primera edició.

8. L’entitat convocant es reserva el dret a publicar el treball d’investigació.

9. El veredicte del jurat serà inapel·lable i la participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació total de les bases. Qualsevol incidència no prevista serà resolta pel jurat.

10. Els treballs es publicaran en valencià i la traducció, si cal, serà a càrrec de l’autor.

Descarga de pdf de información